Các yếu tố quyết định xã hội đối với sức khỏe (SDOH)

Các yếu tố xã hội quyết định đến sức khỏe (SDOH) là các điều kiện trong môi trường mà mọi người sinh ra, sống, học tập, làm việc, vui chơi, thờ phượng và tuổi tác có ảnh hưởng đến nhiều kết quả và rủi ro về sức khỏe, chức năng và chất lượng cuộc sống.1 Người khỏe mạnh 2030 sử dụng một khuôn khổ bao gồm năm lĩnh vực SDOH khác nhau:

  • Tiếp cận và Chất lượng Chăm sóc Sức khỏe
  • Tiếp cận và Chất lượng Giáo dục
  • Bối cảnh xã hội và cộng đồng
  • Ổn định kinh tế
  • Khu dân cư và Môi trường được Xây dựng

Công cụ sàng lọc

1 Người khỏe mạnh 2030, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, Văn phòng Phòng ngừa Dịch bệnh và Nâng cao Sức khỏe. Truy cập ngày 4/8/2021, từ https://health.gov/healthypeople/objectives-and-data/social-determinants-health