Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD)

Các đặc điểm cơ bản của Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) là ám ảnh lặp đi lặp lại (ví dụ, ý tưởng dai dẳng, suy nghĩ, xung động hoặc hình ảnh gây lo lắng hoặc đau khổ rõ rệt) và hành vi cưỡng chế hoặc lặp đi lặp lại (ví dụ: rửa tay, đặt hàng, kiểm tra, đếm, hoặc lặp lại các từ được sử dụng để ngăn ngừa hoặc giảm bớt lo lắng hoặc đau khổ). Những ám ảnh và cưỡng chế tiêu tốn nhiều thời gian (mất hơn một giờ mỗi ngày) và ảnh hưởng đáng kể đến thói quen bình thường của cá nhân, hoạt động công việc, các hoạt động xã hội thông thường và / hoặc mối quan hệ với người khác. OCD không bao gồm các thói quen như cắn móng tay hoặc suy nghĩ tiêu cực.

Tài liệu thành viên

Công cụ sàng lọc