OCD

Các đặc điểm cơ bản của Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) là những ám ảnh lặp đi lặp lại, ví dụ, những ý tưởng, suy nghĩ, xung động, hình ảnh dai dẳng, gây lo lắng hoặc đau khổ rõ rệt và cưỡng chế; hoặc các hành vi lặp đi lặp lại, ví dụ như rửa tay, đặt hàng, kiểm tra được sử dụng để ngăn ngừa hoặc giảm bớt lo lắng hoặc đau khổ. Những ám ảnh và cưỡng chế tiêu tốn thời gian (mất hơn một giờ mỗi ngày) và ảnh hưởng đáng kể đến thói quen bình thường của cá nhân, hoạt động công việc, các hoạt động xã hội thông thường và / hoặc mối quan hệ với người khác.

Tài liệu thành viên

Công cụ sàng lọc