Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) is one of the most common chronic childhood disorders, and its prevalence is on the rise. National survey data from 2016 indicate that 9.4 percent of children in the United States ages 2 to 17 have had an ADHD diagnosis, including 2.4 percent of children 2 to 5 years of age. In that national survey, 8.4 percent of children ages 2 to 17 currently had ADHD, representing 5.4 million children. Among children and adolescents with current ADHD, almost two-thirds were taking medication, and approximately half had received behavioral treatment for ADHD in the past year. Nearly one quarter had received neither type of treatment of ADHD.

Symptoms of ADHD occur in childhood, and most children with ADHD will continue to have symptoms and impairment through adolescence and into adulthood. Children with ADHD may have difficulty controlling their behavior in school and social settings and often fail to achieve their full academic potential. Additionally, ADHD is frequently present with other psychiatric disorders.

Chìa khóa để quản lý lâu dài hiệu quả trẻ ADHD là sự chăm sóc liên tục với các bác sĩ lâm sàng có kinh nghiệm trong điều trị ADHD. Tần suất và thời gian của các buổi theo dõi nên được cá nhân hóa cho từng gia đình và trẻ em, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng ADHD; mức độ mắc các bệnh tâm thần khác; đáp ứng với điều trị; và mức độ suy giảm trong các hoạt động gia đình, trường học, nơi làm việc hoặc các hoạt động liên quan đến bạn bè.

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị

Healthcare Effectiveness Data and Information Set (HEDIS®)1 Tip Sheets

Tài liệu thành viên

Công cụ sàng lọc

1 HEDIS is a registered trademark of the National Committee for Quality Assurance (NCQA).