Karamdaman sa Paggamit ng Alkohol at Substance

Ang mga problema sa alkohol at droga ay nakakaapekto sa higit sa 20 milyong katao sa Estados Unidos. Ang Mga Pagpipilian sa Kalusugan ng Beacon (Beacon) ay nakatuon sa maagang pagkakakilanlan at paggamot ng alkohol at iba pang mga karamdaman sa paggamit ng droga upang maitaguyod ang pinakamainam na kalusugan para sa mga miyembro nito. Sa tulong na iyon sa layuning iyon, nais naming makipagtulungan sa mga nagbibigay upang makilala ang lahat ng mga kasapi na may alkohol at iba pang mga karamdaman sa droga at upang madagdagan ang bilang ng mga kasapi na nakilala na makakakuha ng access sa mga serbisyong SUD na kailangan nila. 

Set ng Impormasyon sa Pagkabisa at Impormasyon sa Kalusugan (HEDIS®)1 Mga Tip Sheet

Mga Kagamitan sa Miyembro

Mga Tool sa Pag-screen

1 Ang HEDIS ay isang rehistradong trademark ng National Committee for Quality Assurance (NCQA).