Karamdaman sa Paggamit ng Alkohol at Substance

Ang mga problema sa alkohol at droga ay nakakaapekto sa higit sa 20 milyong mga tao sa Estados Unidos. Ang Mga Pagpipilian sa Kalusugan ng Beacon ay nakatuon sa maagang pagkakakilanlan at paggamot ng alkohol at iba pang mga karamdaman sa paggamit ng droga upang maitaguyod ang pinakamainam na kalusugan para sa mga miyembro nito. Sa tulong na iyon sa layuning iyon, nais naming makipagtulungan sa mga tagapagbigay ng serbisyo upang makilala ang lahat ng mga kasapi na may alkohol at iba pang mga karamdaman sa droga, at upang madagdagan ang bilang ng mga miyembro na nakilala na nakakakuha ng access sa mga serbisyong pang-aabuso ng gamot na kailangan nila.

Mga Alituntunin para sa Diagnosis at Paggamot

Mga Kagamitan sa Miyembro

Mga Tool sa Pag-screen