Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) is one of the most common chronic childhood disorders, and its prevalence is on the rise. National survey data from 2016 indicate that 9.4 percent of children in the United States ages 2 to 17 have had an ADHD diagnosis, including 2.4 percent of children 2 to 5 years of age. In that national survey, 8.4 percent of children ages 2 to 17 currently had ADHD, representing 5.4 million children. Among children and adolescents with current ADHD, almost two-thirds were taking medication, and approximately half had received behavioral treatment for ADHD in the past year. Nearly one quarter had received neither type of treatment of ADHD.

Symptoms of ADHD occur in childhood, and most children with ADHD will continue to have symptoms and impairment through adolescence and into adulthood. Children with ADHD may have difficulty controlling their behavior in school and social settings and often fail to achieve their full academic potential. Additionally, ADHD is frequently present with other psychiatric disorders.

Ang susi sa mabisang pangmatagalang pamamahala ng bata na may ADHD ay ang pagpapatuloy ng pangangalaga sa mga klinika na nakaranas sa paggamot ng ADHD. Ang dalas at tagal ng mga follow-up na sesyon ay dapat na isinapersonal para sa bawat pamilya at bata, depende sa kalubhaan ng mga sintomas ng ADHD; ang antas ng co-morbidity ng iba pang mga sakit sa psychiatric; ang tugon sa paggamot; at ang antas ng kapansanan sa bahay, paaralan, trabaho, o mga aktibidad na nauugnay sa kapwa.

Mga Alituntunin para sa Diagnosis at Paggamot

Healthcare Effectiveness Data and Information Set (HEDIS®)1 Tip Sheets

Mga Kagamitan sa Miyembro

Mga Tool sa Pag-screen

1 HEDIS is a registered trademark of the National Committee for Quality Assurance (NCQA).