ਟੈਕਸਾਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਟੂਲਕਿੱਟ

Beacon Health Options (Beacon) is committed to reducing potentially preventable emergency department visits and inpatient stays among members with complex needs and anxiety and/or depression in the state of Texas.

One method to achieve this commitment is to provide options regarding behavioral health resources, screening tools, and member materials to primary care physicians (PCPs). It is recommended that PCPs review the options provided and make a determination of usage regarding applicability to and scope of their practice in the identification and treatment of members with anxiety and/or depression. It is also recommended that PCPs explore other recommendations provided by their applicable trade organization.

Another method to achieve this commitment is to improve coordination of care for members with anxiety and/or depression between PCPs and health plans contracted with Beacon.

ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖੋ:

ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਾਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.