ਦਬਾਅ

According to the World Health Organization in 2018, more than 300 million people of all ages suffer from depression. Depression is the leading cause of disability worldwide and is a major contributor to the overall global burden of disease. Due to its early adult onset, its effect on lifestyle behaviors may contribute to the onset or worsening of medical illnesses. The total economic burden of Major Depressive Disorder (MDD) is now estimated to be $210.5 billion per year, representing a 21.5 percent increase from $173.2 billion per year in 2005; nearly half of these costs are attributed to the workplace, including missed days from work and reduced productivity while at work, whereas almost half are due to direct medical costs (Greenberg, et al., 2015).

The evidence is compelling that individuals with depression are less well off than individuals without depression, in terms of overall health and functioning. These costs to society in healthcare expenditures and productivity require structured programming aimed at identification, education, and intervention to reduce the incidence of depression and its associated conditions.

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ

ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੂਲ

ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਇਥੇ ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚਯੂਯੂ -9 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ.

 ਸਦੱਸ ਸਮੱਗਰੀ