ਚਿੰਤਾ

Anxiety disorders are among the most prevalent of mental disorders, yet the chronic and disabling nature of these conditions is often seriously underestimated. This has led to under-diagnosis and under-treatment. The lifetime prevalence rates for experiencing any anxiety disorder range from 10.4 to 28.8 percent. Anxiety disorders are a group of mental disorders characterized by various combinations of key features-excessive anxiety, fear, worry, avoidance, and compulsive rituals that are associated with impaired functioning or significant distress.

ਮੁ Careਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ

 ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੂਲ

 • ਸਧਾਰਣ ਚਿੰਤਾ ਵਿਕਾਰ 7-ਆਈਟਮ ਸਕੇਲ (GAD7 ਟੂਲ)
  • ਸਕੋਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੇਲ GAD-7 ਲਈ
   • ਸਕੋਰ 5-9: ਹਲਕੀ ਚਿੰਤਾ
   • ਸਕੋਰ 10-14: ਦਰਮਿਆਨੀ ਚਿੰਤਾ
   • ਸਕੋਰ 15+: ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ
  • 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਕੋਰ ਲਈ, ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਰੈਫਰਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ

ਸਦੱਸ ਸਮੱਗਰੀ