ਸਕਿਜੋਫਰੇਨੀਆ

ਸਕਾਈਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ, ਗੰਭੀਰ, ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਵਿਗਾੜ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਲਗਭਗ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ.

ਵਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ. ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. ਉਹ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬਿਨਾਂ ਹਿਲਦੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ.

ਇਲਾਜ ਸਿਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲਦਾਇਕ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਖੋਜਕਰਤਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖੋਜ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਕਾਈਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਗਾੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰੋ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਟੂਲਕਿੱਟ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ.

ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਰੋਤ

ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਸਫਲਤਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਟ (HEDIS®)1 ਟਿਪ ਸ਼ੀਟ

ਸਦੱਸ ਸਮੱਗਰੀ

1 ਹੈਡਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਕੁਆਲਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ (ਐਨਸੀਕਿQਏ) ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹੈ.