ਸਕਿਜੋਫਰੇਨੀਆ

ਸਕਾਈਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ, ਗੰਭੀਰ, ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਵਿਗਾੜ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਲਗਭਗ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ.

People with the disorder may hear voices other people don’t hear. They may believe other people are reading their minds, controlling their thoughts, or plotting to harm them. This can terrify people with the illness and make them withdrawn or extremely agitated. People with schizophrenia may not make sense when they talk. They may sit for hours without moving or talking. Sometimes people with schizophrenia seem perfectly fine until they talk about what they are really thinking.

Treatment helps relieve many symptoms of schizophrenia, but most people who have the disorder cope with symptoms throughout their lives. However, many people with schizophrenia can lead rewarding and meaningful lives in their communities. Researchers are developing more-effective medications and using new research tools to understand the causes of schizophrenia. In the years to come, this work may help prevent and better treat the illness.

If you suspect a patient may have Schizophrenia or another psychotic disorder, make a referral to a psychiatrist or other psychiatric specialist with the expertise to diagnose and treat these conditions. Please call Beacon Health Options for assistance. The materials within this section of the toolkit are informational and not to be used in order to diagnose and treat Schizophrenia or any psychotic disorder.

Provider Resources

Healthcare Effectiveness Data and Information Set (HEDIS®)1 Tip Sheets

ਸਦੱਸ ਸਮੱਗਰੀ

1 HEDIS is a registered trademark of the National Committee for Quality Assurance (NCQA).