ਦਵਾਈ

ਦਬਾਅ ਮਾਰਕਾ ਸਧਾਰਣ ਵਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਐਸ ਐਸ ਆਰ ਆਈ   ਜ਼ੈਡਓਲੌਫਟ ਸਰਟਲਾਈਨ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a697048.html
ਪ੍ਰੋਜੈਕ ਫਲੂਐਕਸਟੀਨ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a689006.html
ਸੇਲੇਕਾ ਸਿਟਲੋਪ੍ਰਾਮ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a699001.html
ਪੈਕਸਿਲ, ਸੀ.ਆਰ. ਪੈਰੋਕਸੈਟਾਈਨ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a698032.html
ਲੈਕਸਪ੍ਰੋ ਐਸਕਿਟਲੋਪ੍ਰਾਮ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a603005.html
ਐਸ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਐਫੈਕਸੋਰ, ਐਕਸਆਰ ਵੇਨਲਾਫੈਕਸਾਈਨ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a694020.html
https://www.fda.gov/drugs/postmarket-drug-safety-information-patients-and-providers/venlafaxine-marketed-effexor-information
ਸਿੰਬਲਟਾ ਡੂਲੋਕਸ਼ਟੀਨ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a604030.html
https://www.fda.gov/drugs/postmarket-drug-safety-information-patients-and-providers/duloxetine-marketed-cymbalta-information
ਹੋਰ ਅਟੈਪੀਕਲ ਐਂਟੀਡਿਪਰੈਸੈਂਟਸ ਵੈਲਬਟਰਿਨ, ਐਸਆਰ, ਐਕਸਐਲ ਬੁਪਰੋਪੀਅਨ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a695033.html
ਚਿੰਤਾ ਮਾਰਕਾ ਸਧਾਰਣ ਵਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਬੈਂਜੋਡੀਆਜੈਪਾਈਨਜ਼ ਕਲੋਨੋਪਿਨ ਕਲੋਨਜ਼ੈਪਮ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682279.html
ਜ਼ੈਨੈਕਸ ਅਲਪ੍ਰਜ਼ੋਲਮ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a684001.html
ਅਤਿਵਾਨ ਲੋਰਾਜ਼ੇਪਮ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682053.html
ਹੋਰ ਐਂਕਸਿਓਲਿਟਿਕਸ ਬੁਸਪਾਰ ਬੁਸਪੀਰੋਨ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a688005.html
ਏਡੀਐਚਡੀ ਮਾਰਕਾ ਸਧਾਰਣ ਵਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮੈਥਾਈਲਫੇਨੀਡੇਟ ਕਨਸਰਟਾ ਮੈਥਾਈਲਫੇਨੀਡੇਟ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682188.html  
ਡੇਟਰਾਣਾ ਮੈਥਾਈਲਫੇਨੀਡੇਟ ਪੈਚ
ਫੋਕਲਿਨ, ਐਕਸਆਰ ਡੀ ਮੈਥਾਈਲਫੇਨੀਡੇਟ
ਮੈਟਾਡੇਟ ਸੀਡੀ, ਈ.ਆਰ. ਮੈਥਾਈਲਫੇਨੀਡੇਟ
ਰੀਟਲਿਨ, ਐਲਏ, ਐਸਆਰ ਮੈਥਾਈਲਫੇਨੀਡੇਟ
ਐਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ; ਐਡਰੇਲਲ ਐਕਸਆਰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਐਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਲੂਣ https://www.fda.gov/drugs/postmarket-drug-safety-information-patients-and-providers/adderall-and-adderall-xr-amphetamines-information
Dexedrine ਡੇਕਸਮਫੇਟਾਮਾਈਨ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601234.html
ਡੈੱਕਸਟ੍ਰੋ ਸਟੈਟ ਡੇਕਸਮਫੇਟਾਮਾਈਨ
ਵਿਵੇਨਸੇ ਲਿਸਡੇਕਸੈਮਫੇਟਾਮਾਈਨ
ਹੋਰ ਕੈਟਾਪਰੇਸ ਕਲੋਨੀਡੀਨ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682243.html
ਇੰਟੂਨਿਵ (ਟੇਨੇਕਸ) ਗੁਆਨਫਸੀਨ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601059.html
ਐਂਟੀਸਾਈਕੋਟਿਕਸ ਮਾਰਕਾ ਸਧਾਰਣ ਵਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਆਮ / ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੋਰਾਜ਼ੀਨ ਕਲੋਰਪ੍ਰੋਜ਼ਾਈਨ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682040.html
ਹਲਦੋਲ ਹੈਲੋਪੇਰਿਡੋਲ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682180.html
ਟ੍ਰੀਲਾਫੋਨ ਪਰਫਨੇਜਾਈਨ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682165.html
ਪ੍ਰੋਲੀਕਸਿਨ ਫਲੁਫੇਨਾਜ਼ੀਨ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682172.html
ਐਂਟੀਸਾਈਕੋਟਿਕਸ ਮਾਰਕਾ ਸਧਾਰਣ ਵਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅਟੈਪਿਕਲ / ਸੈਕਿੰਡ ਪੀੜ੍ਹੀ Abilify, ਡਿਸਕ ਪਿਘਲ ਅਰਪੀਪ੍ਰਜ਼ੋਲ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a603012.html
ਮਾਇਨੇਟਾ ਨੂੰ ਅਬੀਲੀਫਾਈ ਕਰੋ ਅਰਪੀਪ੍ਰਜ਼ੋਲ ਆਈ.ਐਮ.
ਜਿਓਡਨ ਜ਼ਿਪਰਾਸੀਡੋਨ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a699062.html
ਇਨਵੇਗਾ ਪਾਲੀਪਰੀਡੋਨ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607005.html
ਲਾਤੁਦਾ ਲੁਰਾਸੀਡੋਨ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611016.html
ਰਿਸਪਰਡਲ, ਐਮ ਰਿਸਪਰਿਡੋਨ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a694015.html
ਸੇਰੋਕੁਅਲ, ਐਕਸ.ਆਰ. ਕੂਟੀਆਪੀਨ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a698019.html
ਜ਼ਿਪਰੇਕਸ, ਜ਼ੈਡਿਸ ਓਲਨਜ਼ਾਪਾਈਨ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601213.html
ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਸਥਿਰਕਰਤਾ ਮਾਰਕਾ ਸਧਾਰਣ ਵਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
  ਡੈਪੋਟੋਟ, ਈ.ਆਰ. ਵਾਲਪੋਰਿਕ ਐਸਿਡ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682412.html
Lamictal ਲੈਮੋਟ੍ਰਾਈਨ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a695007.html
ਲਿਥੀਅਮ ਲਿਥੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a681039.html
ਟੇਗਰੇਟੋਲ ਕਾਰਬਾਮਾਜ਼ੇਪਾਈਨ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682237.html
ਤਿਕੋਣੀ ਆਕਸਕਾਰਬੈਜ਼ਪਾਈਨ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601245.html
ਓਪੀਓਡਜ਼ / ਦਵਾਈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਹਾਇਤਾ (ਮੈਟ) ਮਾਰਕਾ ਸਧਾਰਣ ਵਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
  ਸਬਟੈਕਸ ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਾਈਨ https://www.fda.gov/drugs/information-drug-class/information-about-medication-assisted-treatment-mat
ਸਬੋਕਸੋਨ ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਾਈਨ / ਨਲੋਕਸੋਨ
ਮੈਥਾਡੋਨ ਮੈਥਾਡੋਨ
Vivitrol ਨਲਟਰੇਕਸੋਨ ਈਆਰ (ਆਈਐਮ)

ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ

ਸਦੱਸ ਸਮੱਗਰੀ