ਦਬਾਅ

According to the World Health Organization in 2018, more than 300 million people of all ages suffer from depression. Depression is the leading cause of disability worldwide and is a major contributor to the overall global burden of disease. Due to its early adult onset, its effect on lifestyle behaviors may contribute to the onset or worsening of medical illnesses.

The evidence is compelling that individuals with depression are less well off than individuals without depression, in terms of overall health and functioning. These costs to society in healthcare expenditures and productivity require structured programming aimed at identification, education, and intervention to reduce the incidence of depression and its associated conditions.

ਜਰਾਸੀਮਿਕ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖੋ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਧਨ ਪੰਨਾ.

ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਸਫਲਤਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਟ (HEDIS®)1 ਟਿਪ ਸ਼ੀਟ

ਸਦੱਸ ਸਮੱਗਰੀ

ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੂਲ

1 ਹੈਡਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਕੁਆਲਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ (ਐਨਸੀਕਿQਏ) ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹੈ.