جعبه ابزار مراقبت های اولیه تگزاس

Beacon Health Options (Beacon) is committed to reducing potentially preventable emergency department visits and inpatient stays among members with complex needs and anxiety and/or depression in the state of Texas.

One method to achieve this commitment is to provide options regarding behavioral health resources, screening tools, and member materials to primary care physicians (PCPs). It is recommended that PCPs review the options provided and make a determination of usage regarding applicability to and scope of their practice in the identification and treatment of members with anxiety and/or depression. It is also recommended that PCPs explore other recommendations provided by their applicable trade organization.

Another method to achieve this commitment is to improve coordination of care for members with anxiety and/or depression between PCPs and health plans contracted with Beacon.

برای مراجعه به یک متخصص بهداشت رفتاری ، لطفاً برای اطلاعات تماس با برنامه فردی به زیر مراجعه کنید:

  • Cook Childrens’: (855) 481-7045
  • Parkland Community: (800) 945-4644

For child and adolescent behavioral health consultation services and training opportunities:

You can also start the referral process on a patient/member’s behalf by filling out a PCP Behavioral Health Recommendation Form. Please email forms to TexasPIPReferrals@BeaconHealthOptions.com.

با هم ، می توانیم بازدیدهایی را که به طور بالقوه قابل پیشگیری از بخش اورژانس و اقامت در بیماران بستری برای اعضای با نیازهای پیچیده در ایالت تگزاس است ، کاهش دهیم.