عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت (SDOH)

عوامل تعیین کننده اجتماعی سلامت (SDOH) شرایطی در محیط هایی است که افراد در آن متولد می شوند ، زندگی می کنند ، یاد می گیرند ، کار می کنند ، بازی می کنند ، عبادت می کنند و بر سن تأثیر می گذارند که بر طیف وسیعی از پیامدها و خطرات سلامتی ، عملکرد و کیفیت زندگی تأثیر می گذارد.1 Healthy People 2030 از چارچوبی استفاده می کند که شامل پنج حوزه مختلف SDOH است:

  • دسترسی و کیفیت مراقبت های بهداشتی
  • دسترسی و کیفیت آموزش
  • زمینه اجتماعی و اجتماعی
  • ثبات اقتصادی
  • محله و محیط ساخته شده

ابزارهای غربالگری

1 افراد سالم 2030 ، وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده ، دفتر پیشگیری از بیماری ها و ارتقای سلامت. بازیابی 4/8/2021 ، از https://health.gov/healthypeople/objectives-and-data/social-determinants-health