PTSD

تقریباً 60% از افراد در ایالات متحده حداقل یک ضربه شدید را در طول زندگی خود تجربه می کنند ، که تقریباً 9% از معیارهای تشخیصی کامل PTSD برخوردار است. شیوع در مواجهه آسیب زا با یک جمعیت متفاوت است اما 12% از بیماران مراقبت های اولیه تخمین زده می شود. PTSD اغلب تشخیص داده نمی شود و درمان نمی شود ، به ویژه در مراقبت های اولیه اولیه بزرگسالان ، جایی که بیماران اغلب با سایر شکایات اصلی مراجعه می کنند و PTSD در تشخیص افتراقی در نظر گرفته نمی شود. ماهیت ناتوان کننده PTSD ، همراه با بیماریهای جسمی ، روانی و اجتماعی قابل توجه و هزینه های مربوط به مراقبت های بهداشتی ، نیاز به شناسایی بهتر و مداخله مناسب توسط ارائه دهندگان مراقبت های اولیه را نشان می دهد.

رهنمودهایی برای تشخیص و درمان

مواد عضو

ابزارهای غربالگری