اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)

تقریباً 60 درصد از مردم ایالات متحده حداقل یک ضربه شدید را در طول زندگی خود تجربه می کنند که تقریباً 9 درصد از آنها معیارهای تشخیص کامل PTSD را برآورده می کنند. میزان شیوع بر اساس قرار گرفتن در معرض آسیب های جمعیتی متفاوت است ، اما 12 درصد از بیماران تحت مراقبت های اولیه تخمین زده می شود. PTSD اغلب تشخیص داده نمی شود و درمان نمی شود ، به ویژه در مراقبت های اولیه بزرگسالان ، جایی که بیماران اغلب با سایر شکایات اصلی مراجعه می کنند و PTSD در تشخیص افتراقی در نظر گرفته نمی شود. ماهیت ناتوان کننده PTSD ، همراه با بیماریهای جسمی ، روانی و اجتماعی قابل توجه و هزینه های مربوط به مراقبت های بهداشتی ، نیاز به بهبود شناسایی و مداخله مناسب توسط ارائه دهندگان مراقبت های اولیه را نشان می دهد.

مواد عضو

ابزارهای غربالگری