اضطراب

اختلالات اضطرابی از شایع ترین اختلالات روانی است ، با این حال ماهیت مزمن و ناتوان کننده این شرایط اغلب به طور جدی دست کم گرفته می شود. این امر منجر به عدم تشخیص و درمان کم شده است. نرخ شیوع مادام العمر برای تجربه هر نوع اختلال اضطرابی از 10.4% تا 28.8% است. اختلالات اضطرابی گروهی از اختلالات روانی است که با ترکیبات مختلفی از ویژگی های اصلی مشخص می شود - اضطراب بیش از حد ، ترس ، نگرانی ، اجتناب و تشریفات اجباری - که با اختلال در عملکرد یا پریشانی قابل توجه همراه است.

مواد عضو

ابزارهای غربالگری

  • مقیاس 7 ماده ای اختلال اضطراب عمومی (ابزار GAD7)
  • مقیاس امتیازدهی و ارزیابی برای GAD-7
    • امتیاز 5-9: اضطراب خفیف
    • امتیاز 10-14: اضطراب متوسط
    • امتیاز 15+: اضطراب شدید
    • برای امتیازات 10 یا بالاتر ، به دنبال ارزیابی بیشتر از یک متخصص بهداشت رفتاری باشید