اختلال در مصرف الکل و مواد

مشکلات الکل و مواد مخدر بیش از 20 میلیون نفر در ایالات متحده را تحت تأثیر قرار داده است. گزینه های بهداشتی Beacon (Beacon) متعهد به شناسایی و درمان به موقع الکل و سایر اختلالات استفاده از مواد مخدر است تا سلامت مطلوب اعضای خود را ارتقا دهد. برای کمک به این هدف ، ما می خواهیم با ارائه دهندگان همکاری کنیم تا تمام اعضای مبتلا به الکل و سایر اختلالات دارویی را شناسایی کنیم و تعداد اعضای شناسایی شده را که به خدمات SUD مورد نیاز خود دسترسی پیدا می کنند افزایش دهیم. 

مجموعه داده ها و اطلاعات اثربخشی بهداشت و درمان (HEDIS®)1 برگه های نکته

مواد عضو

ابزارهای غربالگری

1 HEDIS علامت تجاری ثبت شده کمیته ملی تضمین کیفیت (NCQA) است.