افسردگی نوجوان

شیوع افسردگی در کودکان و نوجوانان ، از 2% تا 8% از جمعیت ، بسته به سن و روش های مورد استفاده برای غربالگری افراد ، متفاوت است. افسردگی تشخیص داده نشده و درمان نشده افراد را در معرض افزایش خطر بیماری و مشکلات بین فردی و روانی قرار می دهد. علاوه بر این ، افسردگی با افزایش خطر رفتارهای خودکشی به ویژه در پسران نوجوان همراه است.

رهنمودهایی برای تشخیص و درمان

مواد عضو

ابزارهای غربالگری