افسردگی نوجوان

شیوع افسردگی در کودکان و نوجوانان بسته به سن و روشهایی که برای غربالگری افراد انجام می شود از 2 تا 8 درصد از جمعیت است. افسردگی تشخیص داده نشده و درمان نشده افراد را در معرض افزایش خطر بیماری و مشکلات بین فردی و روانی قرار می دهد. علاوه بر این ، افسردگی با افزایش خطر رفتارهای خودکشی به ویژه در پسران نوجوان همراه است.

رهنمودهایی برای تشخیص و درمان

مواد عضو

ابزارهای غربالگری